Holy Patriarchal And Stavropegic Monastery Of Vlatadon In Thessaloniki

Ἱδρύθη περί τό ἔτος 1350 ὑπό τῶν ἀδελφῶν Δωροθέου καί Μάρκου Βλατ(τ)έων ἤ Βλατάδων, μαθητῶν καί φίλων τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ. Ὡς κτητόρισσα τῆς Μονῆς φέρεται ἡ αὐτοκράτειρα Ἄννα Παλαιολογίνα, ἡ ὁποία εἶχεν ἐγκατασταθεῖ εἰς τήν Θεσσαλονίκην τό 1351 καί ἔμεινεν εἰς αὐτήν μονίμως ὡς κυβερνῆτις μέχρι τοῦ θανάτου της. Τό βασιλικόν Χρυσόβουλλον πρέπει νά ἐξεδόθη τό 1354 ἐπ’ ὀνόματι τοῦ αὐτοκράτορος Ἰωάννου Καντακουζηνοῦ καί τῆς αὐτοκρατείρας Ἄννης Παλαιολογίνας. Τό πατριαρχικόν Σιγίλλιον ἐξεδόθη ὀλίγον ἀργότερον ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Νείλου. Μερικά παλαιά ὑπολείμματα ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν, τά ὁποῖα φυλάσσονται εἰς τό μουσεῖον τῆς Μονῆς καί ἄλλα τά ὁποῖα εὑρίσκονται εἰς τήν αὐλήν της, μαρτυροῦν ὅτι ὁ χῶρος τῆς Μονῆς ἦτο τόπος λατρείας πρό τῆς ἱδρύσεώς της ἀπό τούς ἀδελφούς Βλατάδες. Κατά τήν ἀδιάκοπον προφορικήν παράδοσιν εἰς τήν περιοχήν πέριξ τῆς Μονῆς, εἰς τόν χῶρον τῆς Μονῆς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐκήρυξε πρός τούς Θεσσαλονικεῖς κατά τήν δευτέραν περιοδείαν του (51 μ.Χ.).
Πανηγύρεις• 6 Αὐγούστου (Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος) καί 29 Ἰουνίου (Ἀποστόλου Παύλου).
Ἡγούμενος• ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος Ψυχλούδης, Δρ.Θ. (02.02.2014). 
Σύνολον ἐγγεγραμμένων Μοναχῶν 9.
– Διαχειριστική Ἐπιτροπή•∙ Πρόεδρος: ὁ Ἡγούμενος. Μέλη:∙Ἐλλογ. κ. Μιλτιάδης Βάντσος, κα Ἀσπασία Χασιώτου-Δεμιρτζόγλου, Ἐντιμ. κ.κ. Χρυσοβαλάντης Παπαγεωργίου, Ἀθανάσιος Σαββάκης.
Ταχ. διεύθυνσις• Ἱερά Βασιλική Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τῶν Βλατάδων, Ἑπταπυργίου 64, 54634 Θεσσαλονίκη. Τηλ. Ἡγουμενείου-Γραμματείας• 2310-209.913, 246.357, Fax 2310-246.349. Ξενῶνος φοιτητῶν 2310-247.492. E-mail: [email protected] yahoo.com
Μετοχιακοί ναοί ἐξαρτώμενοι ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς• α) Ἁγίου Νικολάου τῶν Ὀρφανῶν. Ἐπίτροποι· κ. Αἰκατερίνη Σύλλη καί ὁμάς Κυριῶν. Τηλ. 2310-202.978 β) Παναγίας Λαγουδιανῆς (Λαοδηγητρίας). Ἡ χρῆσις τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ἔχει παραχωρηθῇ διά τάς λατρευτικάς ἀνάγκας τῆς ὁμωνύμου ἐνορίας· τηλ. 2310-210.159. γ) Ἁγίου Γεωργίου (Μπασίς). δ) Ἀποστόλου Ἀνδρέου (Μπασίς). Ἐπίτροποι· Κωνσταντῖνος Γκράτσιος, μηχανικός, Κωνσταντῖνος Ἀνδρεάδης, μηχανικός, τηλ. 2310-474.365.
– Ἐφημέριοι Καθολικοῦ καὶ Μετοχιακῶν ναῶν•∙ Ἀρχιμ. τοῦ οἰκ. θρόνου κ. Κωνσταντῖνος Μανιῶτης, θεολόγος. Ἀρχιμ. τοῦ οἰκ. θρόνου κ. Δωρόθεος Χαρτοματζίδης, θεολόγος. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Γκνάτιβ, θεολόγος. Πρωτοπρ. κ. Πέτρος Κονόνιουκ, θεολόγος. Πρωτοπρ. κ. Γαβριήλ Μαντρίλα, διδάκτωρ θεολογίας. Ἱεροδ. κ. Παντελεήμων Τσαβλίδης, φοιτητὴς θεολογίας.
– Λοιποί κληρικοί ἐγκαταβιοῦντες ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ· ἱεροδ. κ. Pawel Tokajuk. Ἱεροδ. κ. Piotr Davwidziuk. Ἱεροδ. κ. Ἀθανάσιος (Benkamin Josef) Buk.
– Ἱεροψάλται· α) Καθολικοῦ· Πρωτοψάλτης· Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Πάρης, ἀναπλ. καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Β΄ ἀριστερός· κ. Συμεών  Κανάκης· καθημερινῶς τό ἀναλόγιο ἐξυπηρετεῖται ἀπό τόν Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γαβριήλ Μαντρίλα, Δρ. Θ., καί τόν κ. Χρυσόστομον Βλέτση, φοιτητήν Μουσικολογίας. β) Ἁγίου Νικολάου τῶν Ὀρφανῶν· Α΄ δεξιός· κ. Ἀντώνιος Βλέτσης, φιλόλογος. Β΄ ἀριστερός· κ. Γρηγόριος Βλέτσης, ἀπόφοιτος τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμ. Θεσσαλονίκης. γ) Ἀποστόλου Ἀνδρέου· Α΄ δεξιός· κ. Εὐάγγελος Κριτσίμης, συνταξιοῦχος. Β΄ ἀριστερός· κ. Γεώργιος Εὐαγγέλου, ἰδιωτικός ὑπάλληλος.
– Γραμματεία· Πρωτοπρ.κ. Γεώργιος Γκνάτιβ, θεολόγος. Πρωτοπρ.κ. Πέτρος Κονόνιουκ, θεολόγος. Πρωτοπρ. κ. Γαβριήλ Μαντρίλα, διδάκτωρ θεολογίας.
– Λογιστής· κ. Χρῆστος Ντάγκας.
– Οἰκονόμος· Πρωτοπρ. κ. Πέτρος Κονόνιουκ, θεολόγος.
– Ἀρχεῖον· οἱ τῆς Γραμματείας.
– Σκευοφυλάκιον· Πρωτοπρ. κ. Πέτρος Κονόνιουκ, Πρωτοπρ. κ. Γαβριήλ Μαντρίλα, Δρ.Θ.
– Νομικός σύμβουλος· ὁ δικηγόρος κ. Γεώργιος Τζαρίδης, Ἄρχων Ἔκδικος.
– Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ λειτουργοῦν· α) Τό Πατριαρχικόν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν· Διευθυντής          κ. Συμεών Πασχαλίδης, καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.. β) Ξενών ἐρευνητῶν καὶ φοιτητῶν Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., μεταπτυχιακῶν καί προπτυχιακῶν, ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ὑπεύθυνος· Πρωτοπρ. κ. Γαβριήλ Μαντρίλα, Δρ. Θ., καί κ. Ῥωμανός Rudko, ὑποψήφιος διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. γ) Σκευοφυλάκιον-Μουσεῖον. δ) Βιβλιοπωλεῖον.
Ἀπό εἰκοσιπενταετίας καὶ πλέον, κατ᾿ ἔτος, διοργανώνεται ὑπό τῆς Μονῆς ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. καί τοῦ Π.Ι.Π.Μ., διεθνές ἐπιστημονικόν συμπόσιον μέ γενικόν θέμα «Ὀρθοδοξία καί Οἰκουμένη». Τό εἰδικὸν θέμα κατ᾿ ἔτος διαφέρει. Πρόεδρος· ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Δρ.Θ.